IKC De Lei

Sociaal veiligheidsplan


SOCIALE VEILIGHEID

Op samenwerkingsschool de Lei vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers.
Stichting WIJ de Venen heeft samen met haar scholen, begeleid door medewerkers van de GGD, een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u hier  downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)

  • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling:  Barbara Heemskerk (Intern Begeleider)
  • Contactpersoon: Marianne Tukker, Mieke de Sterke (Leerkracht)
  • Manager Sociale Veiligheid: Kristel van Goozen(Directeur)
In het beleidsplan zijn drie basisregels op genomen, als uitgangspunt voor het gewenste gedrag dat we bij kinderen willen zien.
  • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
  • We helpen elkaar; 
  • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.
Aan het begin van ieder schooljaar besteden de leerkrachten veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Dit doen wij met behulp van de regels in het gedragsprotocol, de pedagogische adviezen uit het gedragscode, Leskracht, Rots& water, het invullen van de observatielijsten van ZIEN, voorbeelden en activiteiten uit 'de Gouden weken' en vullen wij lessen aan met Kriebels in je buik en (gast) lessen van Bureau Halt.
 
Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:
  • 'Kriebels in je buik', lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
  • Het signaleringsinstrument 'ZIEN', die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring;
  • Leskracht / Rots & water / Gedragscode / Gedragsprotocol (met instructie voor pedagogisch handelen)

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid door het afnemen van vragenlijsten van Scholen op de kaart bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Go voor jeugd , In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt. Indien 'Veilig Thuis' ingeschakeld wordt, dan wordt u te allen tijden vooraf geïnformeerd.

Contact met Go voor jeugd kunt u krijgen door te bellen en/of een contactformulier in vullen, via de website GO! voor jeugd - Homepage : GO! voor jeugd (govoorjeugd.nl) 
De contactpersoon van het CJG (jeugdarts) is te bereiken via : 088-3084087
De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige is: Elly Sonke, e.sonke@ggdhm.nl


 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline