IKC De Lei

MR

Medezeggenschapsraad

Aan samenwerkingsschool de Lei is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de directie. De MR en de directie hebben als gemeenschappelijk belang het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. De MR bestaat uit een personeelsgelding en een oudergeleding.

De MR heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden. De 2 belangrijkste algemene bevoegdheden van de MR zijn het informatierecht en het initiatiefrecht. Het informatierecht beschrijft dat het schoolbestuur (i.c. WIJ de venen) en directie  tijdig en voldoende informatie aan MR beschikbaar stellen zodat zij in staat zijn hun standpunt ten aanzien van een voorgesteld beleid te formuleren. De essentie van het initiatiefrecht is dat de MR over alle zaken die betrekking hebben op school voorstellen kan doen en hierover met de directie in overleg kan treden.

Naaste de algemene bevoegdheden heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden: het instemmingsrecht en het adviesrecht. De bijzondere bevoegdheden van de geledingen kunnen verschillen per beleidsonderwerp. In alle beleidszaken aangaande de school heeft de MR minimaal adviesrecht. Indien beleidszaken gevolgen hebben voor het personeel, dan heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht. Mocht het voorgestelde beleid van de directie gevolgen hebben voor de ouders/leerlingen, dan heeft de oudergeleding instemmingsrecht.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar.
Op regelmatige basis bericht de MR over de lopende zaken. Deze berichten staan in de nieuwsbrief.
U kunt de MR ook altijd bereiken voor vragen, suggesties etc. Mail dan naar lei-mr@wijdevenen.nl

De MR-leden in 2021-2022 zijn:

Leden team
Astrid Hofmans
Petra Bothof
Jelle van der Veen
Mieke de Sterke
     
Leden ouders
Chantal Verhaar (voorzitter)
Violetta Djordjevic
Hester Beelen (toehoorder)

Notulen MR en KC-raad 2020-2021:
Jaarverslag 20202021
KC Raad Notulen 210920
MR Notulen 210920
MR Notulen 220127

2022 IKC De Lei

Powered by BasisOnline