IKC De Lei

Missie en visie

Missie.

Met alle betrokkenen die straks in het IKC gaan werken hebben wij samen een ambitiedocument opgesteld, in dit document staat ons missie en visie beschreven.
 
De kracht van Samen
We bereiden kinderen voor op hun toekomst. Met dit ideaalbeeld voor ogen: actieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de maatschappij. We willen zelfstandige en zelfsturende kinderen afleveren. Kinderen die stevig in hun schoenen staan. Die hebben geleerd wat het is om onderdeel van de maatschappij te zijn. Die keuzes durven maken en willen samenwerken met anderen.
Als partners in ons integraal kindcentrum zijn we als geen ander in staat om breed en toekomstbestendig op te voeden en te leren. Dat doen we samen met ouders die onze natuurlijke bondgenoten zijn. Daarbij gaan we altijd uit van de kracht en mogelijkheden van kinderen. Vanuit een positief zelfbeeld, werken we aan zelfvertrouwen. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en dagen kinderen uit om stappen te zetten. Om verder te komen; ieder kind op zijn of haar eigen niveau.
Dat doen we in een rijke leeromgeving waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, benutten en uitbouwen. Natuurlijk brengen we hen kennis en vaardigheden bij, maar we doen meer. We bieden een veilige en uitdagende plek waar kinderen zich goed voelen en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen die succesvol hun weg door het leven kunnen vervolgen. Als wereldburgers, die over de grenzen van het dorp heen willen kijken. Onze medewerkers zijn daarbij het hart en de motor van het IKC, ouders, kinderen, professionals, de kracht van samen!
 
SWS De Lei
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste punt zijn de vakken taal,lezen en rekenen van groot belang, gelet op het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
De kernwaarden van SWS De Lei zijn :
 
 • Groei; Op onze school hebben we oog voor het individuele kind, zijn uniciteit en ontwikkeling
 • Samen; Op onze school doet iedereen ertoe; leerlingen, ouders en teamleden. Samen vormen wij SWS De Lei.
 • Duidelijk; Op onze school heerst een professionele cultuur
 • Vertrouwen; Op onze school is ruimte voor vieren en het delen van vreugde en verdriet
 • Positief; Op onze school hebben wij respect voor elkaar, onze omgeving en de materialen.
Visie.
Algemeen
SWS De Lei is gericht op leren, opvoeden en een brede algemene vorming.
Onze school streeft ernaar dat tegemoet wordt gekomen aan een drietal basisbehoeften van alle kinderen:
 • Geloof en plezier in eigen kunnen; je competent voelen, je talenten ontdekken en kunnen ontwikkelen.
 • Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en graag met je willen omgaan; relaties kunnen aangaan en een omgeving creëren waarin een kind vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving kan opbouwen.
 • Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen; autonomie ontwikkelen.
 
Visie op lesgeven en leren
We werken vanuit de visie van Handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken gaat uit van 7 principes;
1 Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Daarbij denken we aan instructie, leertijd en uitdaging.
2 Afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving; de groep, de leerkracht(en), de school en de ouders. De omgeving moet afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3 De leerkracht doet ertoe. Hij/Zij kan afstemmen op verschillen tussen leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
4 Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van de leerling, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.
5 Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
6 Doelgericht werken. Het team formuleert doelen m.b.t. leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij om korte en lange termijndoelen. De doelen worden kort en doelgericht geformuleerd.
7 De werkwijze van de school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.
 
Deze uitgangspunten daarvan zijn ook verwerkt in onze visie op lesgeven en leren.
Van belang is dat leerkrachten oog hebben voor het individuele kind, een open houding aannemen en er sprake is van wederzijds respect, waarin een kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aspecten die wij nastreven zijn: eigenaarschap, samenwerken, kritische zin, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
 
Werkopvatting:
Om de missie en visie te realiseren is onze werkopvatting:
 • De basis van het werken met kinderen dient in een veilige en gestructureerde omgeving plaats te vinden, waarin het kind vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving kan opbouwen.
 • Ook vinden we het accepteren en respecteren van elkaar een belangrijk uitgangspunt.
 • De leerkracht straalt een positieve verwachting t.a.v. de ontwikkeling van kinderen uit.
 • De leerkracht zorgt door middel van stimulerend en inspirerend gedrag dat de kinderen betrokken en actief leren en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
 • De leerkracht moet het kind durven loslaten en de balans vinden in het proces van leiden/begeleiden waardoor het kind tot actief en samenwerkend leren komt.
 • De kinderen uit te dagen tot leren en op verkenning te gaan; door een rijke leeromgeving, door opdrachten te geven die leiden tot zelfwerkzaamheid.
 

2021 IKC De Lei

Powered by BasisOnline